fokreglement voor eigenaren

keeshond websiteFokreglement voor eigenaren

 

Voor eigenaren van een keeshond, volpino of japanse spits is natuurlijk alles wat in  het fokreglement staat van belang, maar een paar dingen zijn extra belangrijk.

U bent namelijk degene die vooral deze ziektes bij het bestuur moet melden, alleen dan kunnen we tijdig maatregelen nemen:
Indien een hond, ook als deze niet (meer) voor de fokkerij wordt ingezet, één van de volgende aandoeningen heeft moet dat ter registratie bij het bestuur worden aangemeld:
• syringomyelie
• epileptische aanvallen
• hartproblemen incl. hartruis bij pups
• black skin disease en zware haaruitval wat mogelijk bsd is
• sterfte door kanker.

U kunt uw zieke hond hier aanmelden: formulier
Breng altijd de fokker op de hoogte en overleg wat de beste behandeling is.

Een aantal van de slotbepalingen zijn voor u ook van belang:
9.3 Er mag uitsluitend gefokt worden met ouderdieren met een door de FCI-erkende stamboom en voor alle pups zal een FCI-erkende stamboom worden aangevraagd.
9.4 Eisen aan de fokkers:
• Fokkers geven de koper waarheidsgetrouwe informatie over het ras en hun eigen fokdieren.
• Fokkers geven hun kopers schriftelijke informatie mee hoe de hond te verzorgen.
• Fokkers helpen hun kopers indien nodig bij herplaatsing van de verkochte hond.
• Pups onder de 6 maanden die om welke reden dan ook niet bij de koper kunnen blijven worden door de fokker teruggenomen.
• Fokkers nemen door hun verkochte honden terug als binnen 1 jaar na verkoop, na een second opinion, een ernstige ziekte of gebrek bij deze hond aan het licht komt.
9.5 Een ieder die weet heeft van een overtreding van dit reglement zal dat terstond aan een door het bestuur aangewezen persoon meedelen, waarbij de anonimiteit van de melder wordt gegarandeerd.
9.6 Het bestuur van de NKC zal bij conflicten zo nodig, gevraagd en ongevraagd, een bemiddelende rol spelen.
9.7 Het bestuur is gerechtigd de locatie van fokkers onaangekondigd te controleren op de geschiktheid voor het houden van honden en het opgroeien van pups.
9.8 Bij overtreding van dit reglement zal het bestuur bij meerderheid van stemmen beslissen welke sanctie moet worden opgelegd.

error: Content is protected !!