Algemene Vergadering

Jaarvergadering te houden op zaterdag 16 maart 2018, aanvang 14.00 uur, in Cultureel Centrum de Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP Woudenberg. Alleen voor leden en huisgenootleden.

1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen van de jaarvergadering 2018.

De notulen van de jaarvergadering van 2018 zullen niet worden voorgelezen tijdens de vergadering. Men kan ze inzien in het Kontaktblad van juni 2018. U kunt ze ook aanvragen bij de secretaris en ze liggen op de vergadering ter inzage.

3. Ingekomen stukken.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie.
6. Jaarverslag penningmeester.
7. Vaststelling contributie 2020.
8. Bestuursmededelingen
9. Bestuursverkiezing: Dhr F. Weijers is aftredend en zij stelt zich herkiesbaar.

Het indienen van eventuele tegenkandidaten moet ten minste één week voor de vergadering schriftelijk bij het secretariaat Boomstraat 15, 5291ND, worden ingediend, ondertekend door minimaal 10 leden.

Pauze
10. Uitreiking N.K.C.- erespelden.
11. Uitreiking bekers aan de definitieve kampioenen 2018.
12. Uitreiking bekers Hond van het Jaar 2018.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

error: Content is protected !!