fokreglement

keeshond websiteVerenigings fokreglement

Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Keeshonden Club voor de rassen: Keeshond alle variëteiten, Volpino Italiano, Japanse Spits. Op 25 maart 2017 heeft de AV het vernieuwde reglement goedgekeurd.

  1. ALGEMEEN
   1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Keeshonden Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Keeshond, Volpino Italiano en Japanse Spits zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
   Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 25 maart 2017. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de NKC.
   1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging NKC voor de Keeshond, Volpino Italiano en Japanse Spits.
   1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
   1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
   1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
   1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.
  2.  FOKREGELS Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.
   2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon. Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR) Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:
   • Een teef mag niet worden gedekt door haar halfbroer.
   2.2. Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is maximaal 3 maal toegestaan bij de dwergkeeshond, bij alle overige rassen en variëteiten is dezelfde oudercombinatie 2 maal toegestaan.
   2.3. Minimum leeftijd reu
   : De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12 maanden zijn.
   2.4. Aantal dekkingen: Bij de dwergkeeshond mag de reu maximaal 6 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van 25 dekkingen gedurende zijn leven. Bij de overige rassen en variëteiten mag de reu 4 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van 10 dekkingen gedurende zijn leven. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
   NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
   NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.
   2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
   2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden. Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:
   a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;
   b. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen.
   2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.
  3.  WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
   3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt.
   3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
   3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.
   3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.
   3.5.  Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van ten minste 12 maanden zit.
  4.  GEZONDHEIDSREGELS
   4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, PL onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
   4.2. Verplicht screeningsonderzoek. Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op:
   • De Volpino Italiano zal onderzocht worden op Primaire Lens Luxatie (PLL) door middel van een DNA-test.
   • De Grote Wolfsgrijze- en Grote Witte/Zwarte/Bruine Keeshond zullen onderzocht worden op Heupdysplasie.
   • Alle variëteiten en rassen, behalve de Grote grijze/witte/zwarte/bruine Keeshond zullen onderzocht worden op Patella Luxatie, dit geldt voor honden geboren op of na 1 juni 2016.
   4.3. Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt:
   Voor de grote wolfgrijze Keeshond, grote witte/zwarte/bruine Keeshond geldt dat honden met de beoordeling HD C alleen onder bepaalde voorwaarden mogen worden ingezet: honden met de HD uitslag HD C mogen alleen gekruist worden met honden met de uitslag HD A.
   Voor alle variëteiten en rassen die op Patella Luxatie onderzocht  worden geldt dat honden met de beoordeling PL 1/1, PL 1/0 en PL 0/1 alleen onder bepaalde voorwaarden mogen worden ingezet:
   honden met de  PL 1/1, PL 1/0 en PL 0/1 mogen alleen gekruist worden met honden met de uitslag PL 0/0
   • PL uitslagen met één-of tweezijdig 2,3 of 4
   HD-D en HD-E
   Epilepsie, honden die een epileptische aanval hebben gehad mogen niet (meer) voor de fokkerij worden ingezet, ook de ouders van deze dieren mogen niet meer voor de fokkerij worden ingezet.
   • Black Skin Disease (BSD), honden die (vermoedelijk) hieraan lijden mogen niet (meer) voor de fokkerij worden ingezet, dit geldt ook voor de ouders van deze hond.
   4.3.1 Bij nesten van de Volpino Italiano is altijd één van de ouders PLL vrij.
   4.3.2 Resultat en van gezondheidsonderzoeken worden direct aan het bestuur opgestuurd en zullen worden opgenomen in een register.
   Om de gezondheid in kaart te kunnen brengen, zal indien een hond, ook als deze niet (meer) voor de fokkerij wordt ingezet, één van de volgende aandoeningen heeft dat ter registratie bij het bestuur worden aangemeld:
   • syringomyelie
   • epileptische aanvallen
   • hartproblemen incl. hartruis bij pups
   • black skin disease en zware haaruitval wat mogelijk bsd is
   • sterfte door kanker.
   4.4. Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten mag niet worden gefokt. Honden met deze fout zullen niet in het NHSB worden ingeschreven.
   Merle-gen<
  5.  GEDRAGSREGELS
   5.1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.
   5.2. Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.
  6.  WERKGESCHIKTHEID
   6.1 Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing
  7.  EXTERIEURREGELS
   Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie zeer goed op elke expositie te hebben behaald.
   7.1.2 ofwel moeten de ouderdieren 1 maal hebben deelgenomen aan een door de NKC georganiseerde expositie of jonge hondendag en daar minimaal de kwalificatie zeer goed hebben behaald.
   7.1.3 Het bezoek van een show of shows mag vervangen worden door deelname aan de fokgeschiktheidskeuring. De uitslag hiervan is bindend.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
9.1.
Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
9.3 Er mag uitsluitend gefokt worden met ouderdieren met een door de FCI-erkende stamboom en voor alle pups zal een FCI-erkende stamboom worden aangevraagd.
9.4 Eisen aan de fokkers:
• Fokkers sturen de ‘bevestiging dekmelding’ die ze ontvangen van de Raad van Beheer direct na ontvangst door naar het secretariaat van de NKC.
• Fokkers geven de koper waarheidsgetrouwe informatie over het ras en hun eigen fokdieren.
• Fokkers geven hun kopers schriftelijke informatie mee hoe de hond te verzorgen.
• Fokkers helpen hun kopers indien nodig bij herplaatsing van de verkochte hond.
• Pups onder de 6 maanden die om welke reden dan ook niet bij de koper kunnen blijven worden door de fokker teruggenomen.
• Fokkers nemen door hun verkochte honden terug als binnen 1 jaar na verkoop, na een second opinion, een ernstige ziekte of gebrek bij deze hond aan het licht komt.
9.5 Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen dispensatie verlenen van opgelegde regels indien de variëteit in crisis verkeerd.
9.6 Een ieder die weet heeft van een overtreding van dit reglement zal dat terstond aan een door het bestuur aangewezen persoon meedelen, waarbij de anonimiteit van de melder wordt gegarandeerd.
9.7 Het bestuur van de NKC zal bij conflicten zo nodig, gevraagd en ongevraagd, een bemiddelende rol spelen.
9.8 Het bestuur is gerechtigd de locatie van fokkers onaangekondigd te controleren op de geschiktheid voor het houden van honden en het opgroeien van pups.
9.9 Bij overtreding van dit reglement zal het bestuur bij meerderheid van stemmen beslissen welke sanctie moet worden opgelegd. De sancties uit de NKC-statuten art. 15 en 16, te weten schorsing, ontzetting en royement kunnen voor bepaalde of onbepaalde tijd door het bestuur worden opgelegd bij niet naleving van dit reglement, deze besluiten kunnen op de website en/of het Kontaktblad worden vermeld.

10 INWERKINGTREDING
10.1 Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking 25 maart 2017, nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR. Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Keeshonden Club op 25 maart 2017.

since 1924

error: Content is protected !!