statuten

keeshond websiteStatuten

 

Heden, zestien augustus tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van der Veer, kandidaatnotaris, te dezen woonplaats kiezende ten kantore van mij, notaris (Hoflaan 42, 6953 AM Dieren), geboren te Dieren op zeven¬tien februari negentienhon-derd vijf en zeventig.
De verschenen persoon verklaarde dat de algemene vergadering van de te Arnhem gevestigde vereniging: Nederlandsche KeeshondenClub (N.K.C.) op één en twintig april tweeduizend één met de statutair vereiste meerderheid van stemmen heeft besloten de statuten van de vereniging te wijzigen, in welke vergadering hij, de verschenen persoon, werd aangewezen tot het doen verlijden en ondertekenen van de onderhavige akte.
De op één en twintig april tweeduizend één gehouden algemene vergadering was een tweede vergadering als bedoeld in artikel 18, lid 3 van de statuten van de vereniging, nu in de op vijf en twintig maart tweeduizend één gehouden algemene vergadering van de vereniging niet het statutair vereiste quorum werd bereikt.
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, de statuten van de vereniging bij deze akte zodanig te wijzigen, dat zij met ingang van heden komen te luiden als volgt:

STATUTEN
Artikel 1
Naam, vestigingsplaats en duur
1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Keeshonden Club.
De vereniging kan de verkorte naam: N.K.C. voeren en wordt in
deze statuten aangeduid als: “de vereniging” of “de vereniging
N.K.C.”
2. Zij is gevestigd te Arnhem.
3. De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan. Zij is opgericht op zeven oktober negentienhonderd vierentwintig.
4. Zij is in het jaar tweeduizend als lid toegetreden tot de Vereniging
5. Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna ook
te noemen “Raad van Beheer”.
Artikel 2
Doel en middelen
1. De vereniging heeft ten doel:
a. de instandhouding en verbetering van het ras grote grijze
keeshonden, grote keeshonden, middenslag keeshonden, kleine
keeshonden, dwergkeeshonden en de honden behorende tot de
keesachtigen en oertype rassen waarvoor de Nederlandse
Keeshonden Club, met instemming van de Raad van Beheer,
bevoegd is de belangen te behartigen.
b. bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras
behorende honden in het algemeen en het voorkomen en
bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder;
c. het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van
keeshonden in alle variëteiten;
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen
en cursussen;
b. het organiseren van exposities;
c. het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken
en opvoeden van keeshonden alle variëteiten;
d. het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken
binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van
die plannen;
e. het bijhouden van een register van raszuivere keeshonden;
f. het registreren van uitslagen van onderzoeken van tot het
keeshonden ras behorende honden betreffende de aanwezigheid
van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid
van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen,
een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde
fokkerij van keeshonden gegevens uit deze registratie aan derden
te verstrekken en te publiceren;
g. het uitgeven van een clubblad of een periodiek;
h. het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde
kynologie;
i. al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander
voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de
statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van
Beheer.
Artikel 3
Verhouding tot de vereniging Raad van Beheer
1. De vereniging N.K.C. ontleent haar rechten aan de statuten,
huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van
Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die
statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad
van Beheer.
2. De vereniging N.K.C. aanvaardt zonder voorbehoud de
rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en
het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de
statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
3. De leden van de vereniging N.K.C. zijn jegens de vereniging tot
hetzelfde gehouden als waartoe de N.K.C. vanwege haar
lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op
grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en
de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen
besluiten.
4. De vereniging N.K.C. is bevoegd tot het opleggen van de verplich-
tingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen
waartoe de vereniging N.K.C. jegens de Raad van Beheer is
gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en
reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen
die de leden van de vereniging N.K.C. rechtstreeks jegens de Raad
van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in
artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 4
Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
Artikel 5
Leden
1. De leden van de vereniging worden onderscheiden in gewone
leden en buitengewone leden.
2. Gewone leden hebben alle rechten en plichten die de wet en deze
statuten aan leden toekennen onderscheidenlijk opleggen.
Buitengewone leden hebben deze rechten en plichten slechts voor
zover deze statuten niet anders bepalen.
Artikel 6
Gewone leden
1. De gewone leden van de vereniging worden onderscheiden in:
a. algemene leden;
b. ereleden.
2. Algemene leden zijn de natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten.
3. Ereleden zijn de natuurlijke personen die zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt en om die reden als zodanig zijn benoemd.
Artikel 7
Buitengewone leden
1. De buitengewone leden van de vereniging worden onderscheiden
in:
a. gezinsleden;
b. jeugdleden.
2. Gezinsleden zijn zij die met een lid zijn getrouwd of daarmee
duurzaam samenleven en die als zodanig zijn toegelaten.
3. Jeugdleden zijn de natuurlijke personen die de leeftijd van achttien
jaar nog niet hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten.
Artikel 8
Ereleden
1. Ereleden worden door de Algemene Vergadering op voorstel van
het bestuur of op schriftelijk voorstel van ten minste tien
stemgerechtigde leden benoemd met een meerderheid van ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Zij betalen geen
contributie.
2. Indien een algemeen lid, gezinslid of jeugdlid tot erelid wordt benoemd, houdt hij met ingang van de dag volgende op de aanvaarding van zijn benoeming op algemeen lid, gezinslid of jeugdlid te zijn.
Artikel 9
Gezinsleden
1. Gezinsleden ontvangen geen clubblad en betalen een verminderde contributie.
2. Een gezinslid wordt van rechtswege algemeen lid met ingang van
het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin zijn of haar
partner ophoudt lid te zijn. Indien de relatie met deze partner
wordt ontbonden, kan het bestuur al dan niet op verzoek het
gezinslidmaatschap omzetten in een algemeen lidmaatschap.
Artikel 10
Jeugdleden
1. Jeugdleden kunnen slechts worden toegelaten met schriftelijke
toestemming van een ouder of voogd.
2. Jeugdleden hebben geen stemrecht en kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd. Zij betalen een verminderde contributie.
3. Een jeugdlid wordt van rechtswege algemeen lid met ingang van
het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin hij de leeftijd van
achttien jaar heeft bereikt.
Artikel 11
Toelating van leden
1. Het bestuur beslist over de toelating van algemene leden,
gezinsleden en jeugdleden nadat zij zich als zodanig schriftelijk
hebben aangemeld.
2. Zij aan wie door de Raad van Discipline voor de Kynologie casu
quo na één januari tweeduizend het Tuchtcollege voor de
Kynologie bij onherroepelijke uitspraak een straf is opgelegd
kunnen als lid worden geweigerd.
3. Het bestuur kan het besluit omtrent de toelating ten hoogste twee maanden aanhouden, indien de aanmelding voor het lidmaatschap minder dan twee maanden vóór het houden van een Algemene
Vergadering wordt ontvangen.
4. Indien de toelating door het bestuur wordt geweigerd, staat
daartegen binnen een maand na ontvangst van het bericht van
weigering beroep op de Algemene Vergadering open. De
Algemene Vergadering kan ook uit eigen beweging alsnog tot
toelating besluiten.
Artikel 12
Aanvang van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van algemene leden, gezinsleden en jeugdleden vangt, onverminderd het bepaalde in artikel 9, tweede lid en artikel 10, derde lid, aan met de dag volgende op hun toelating.
2. Het lidmaatschap van ereleden vangt aan met de dag volgende op de aanvaarding van hun benoeming.
Artikel 13
Einde van het lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
Artikel 14
Opzegging door het lid
1. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur.
2. Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 31, lid 4, met ingang van de dag die daarvoor bij de opzegging wordt vermeld, doch op zijn vroegst met ingang van de dag volgende op die, waarop de schriftelijke opzegging wordt ontvangen. Indien bij de opzegging geen tijdstip wordt vermeld, eindigt het lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar waarin de opzegging plaatsvindt.
3. Indien het lidmaatschap niet is opgezegd voor één december van enig jaar is de contributie voor het volgend jaar te voldoen en wordt de opzegging beschouwd als voor het daarop volgend jaar.
Artikel 15
Opzegging door de vereniging
1. Opzegging door de vereniging is slechts mogelijk indien:
a. het lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt;
b. aan het lid door de Raad van Discipline voor de Kynologie casu quo na één januari tweeduizend het Tuchtcollege voor de Kynologie bij onherroepelijke uitspraak een straf van diskwalificatie van zijn persoon is opgelegd;
c. om een andere reden van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
2. De opzegging geschiedt door het bestuur.
3. In het geval, bedoeld in het eerste lid onder a., wordt niet tot opzegging overgegaan dan nadat het lid schriftelijk op zijn verzuim is gewezen en hij gedurende een maand in de gelegenheid is gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
4. Het lid wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk en met opgave van redenen van het besluit tot opzegging in kennis gesteld. Daarbij wordt mededeling gedaan van de op grond van het vijfde lid bestaande beroepsmogelijkheid.
5. Tegen het besluit tot opzegging staat binnen een maand na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling beroep op de Algemene Vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst in de uitoefening van alle aan het lidmaatschap verbonden rechten en in de uitoefening van een eventueel door het lid beklede bestuursfunctie. Het geschorste lid heeft echter wel toegang tot de Algemene Vergadering waarin het beroep wordt behandeld, is bevoegd om bij de behandeling van het beroep aanwezig te zijn en daarover het woord te voeren, doch heeft geen stemrecht.
6. Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 31, lid 4, met ingang van de dag volgende op het verstrijken van de beroepstermijn of, indien beroep wordt ingesteld, onmiddellijk na het besluit tot verwerping van het beroep indien het lid aanwezig is in de vergadering waarin dit besluit wordt genomen, en anders met ingang van de dag volgende op die, waarop een schriftelijke mededeling van het besluit tot verwerping van het beroep is ontvangen.
7. Een schorsing eindigt tegelijk met het lidmaatschap of, indien de Algemene Vergadering het beroep gegrond verklaart, tegelijk met het besluit van de Algemene Vergadering.
Artikel 16
Ontzetting
1. Ontzetting is slechts mogelijk indien:
a. het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of daarop gebaseerde besluiten van de vereniging;
b. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. De ontzetting geschiedt door het bestuur.
3. Artikel 15, vierde tot en met zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 17
Overige sancties
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 15, vijfde lid en artikel 16, derde lid kan een lid door het bestuur voor de duur van maximaal één jaar worden geschorst indien het lid heeft gehandeld in strijd met de statuten, reglementen of daarop gebaseerde besluiten van de vereniging dan wel de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld.
2. Artikel 15, lid 5 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 18
Organen
De vereniging kent:
a. een bestuur;
b. een Algemene Vergadering;
c. een kascommissie;
d. een geschillencommissie.
Artikel 19
Samenstelling bestuur
1. De Algemene Vergadering besluit, of het bestuur uit vijf of uit zeven leden zal bestaan. De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering uit de algemene leden, de ereleden en de gezinsleden benoemd. De Algemene Vergadering kan echter bepalen, dat de voorzitter buiten de leden kan worden benoemd.
2. Degene aan wie door de Raad van Discipline voor de Kynologie casu quo na één januari tweeduizend het Tuchtcollege voor de Kynologie de straf van diskwalificatie van zijn persoon is opgelegd, is gedurende de duur van deze diskwalificatie niet tot lid van het bestuur benoembaar. De Algemene Vergadering kan echter bepalen, dat leden, die door voornoemd college zijn veroordeeld waarbij een andere straf is opgelegd dan diskwalificatie van zijn persoon, niet benoembaar zijn tot lid van het bestuur. Daarbij dient te worden aangegeven in welke gevallen, in casu bij welke opgelegde straffen alsmede welke verjaringstermijnen daarop van toepassing zijn, betrokkenen niet als bestuurslid kunnen worden benoemd.
3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester kunnen als zodanig in functie worden benoemd.
Artikel 20
Voordrachten
1. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer niet bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in het zesde lid.
2. Iedere voordracht heeft op één bepaalde vacature betrekking en vermeldt de naam van degene, door wiens aftreden de vacature wordt veroorzaakt. Iedere voordracht vermeldt voorts de naam van ten minste één kandidaat.
3. Tot het opmaken van een voordracht zijn zowel het bestuur als tien stemgerechtigde leden bevoegd.
4. Een voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergade¬ring medegedeeld. Een voordracht van tien of meer stemgerechtigde leden moet ten minste één week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
5. Is er voor een bepaalde vacature meer dan één voordracht, dan geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
6. Is er voor een bepaalde vacature geen voordracht opgemaakt, dan is de Algemene Vergadering voor de vervulling van die vacature vrij in haar keus.
Artikel 21
Einde bestuurslidmaatschap
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door periodieke aftreding;
c. door bedanken;
d. door ontslag;
e. door oplegging van een straf door de Raad van Discipline voor de Kynologie casu quo na één januari tweeduizend het Tuchtcollege voor de Kynologie.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt in het geval, bedoeld in het eerste lid onder b., aan het einde van de in artikel 22, eerste lid, bedoelde Algemene Vergadering. In het geval, bedoeld in het eerste lid onder c., eindigt het bestuurslidmaatschap op het door het bedankende bestuurslid genoemde tijdstip. In alle overige gevallen eindigt het met onmiddellijke ingang.
Artikel 22
Periodieke aftreding
1. Ieder jaar treden op de jaarlijkse Algemene Vergadering twee of drie bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken en zo nodig te wijzigen rooster.
2. Dit rooster wordt zodanig opgemaakt, dat:
a. ieder bestuurslid uiterlijk drie jaar na zijn benoeming aftreedt, waarbij onder een jaar wordt verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse Algemene Vergaderingen;
b. de voorzitter, de secretaris en de penningmeester zo mogelijk in verschillende jaren, maar in ieder geval nimmer alle drie gelijktijdig aftreden;
c. zij die in een tussentijdse vacature zijn benoemd, zo mogelijk op het rooster de plaats van hun voorganger innemen.
3. Volgens rooster aftredende bestuursleden kunnen terstond worden herbenoemd.
Artikel 23
Schorsing en ontslag
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst.
2. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Artikel 24
Vervulling tussentijdse vacatures
1. Indien in het bestuur één of meer vacatures zijn ontstaan, blijft het bestuur bevoegd.
2. Het bestuur is verplicht, de vervulling van de open plaats of de open plaatsen voor de eerstvolgende Algemene Vergadering te agenderen. Zodra echter het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering ter voorziening in die vacatures te beleggen.
Artikel 25
Bestuursfuncties
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, voorziet in de vervanging van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester in geval van verhindering of ontstentenis en verdeelt ook overigens de werkzaamheden over zijn leden.
2. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn onverenigbaar.
3. Op vervanging in geval van verhindering of ontstentenis is het bepaalde in het tweede lid niet van toepassing.
Artikel 26
Bestuurstaak en -bevoegdheden; verantwoordelijkheid van bestuurders
1. Behoudens de beperkingen van de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het richt zich daarbij naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen beleid, zoals die door de Algemene Vergadering in de begroting of op andere wijze worden gegeven.
2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaren van registergoederen.
3. Ieder lid van het bestuur is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
Artikel 27
Besluitvorming bestuur
1. Alle besluiten worden door het bestuur genomen met volstrekte meerder¬heid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag, tenzij het bestuur besluit de zaak tot de volgende vergadering aan te houden.
2. Om te kunnen besluiten moet ten minste de helft van het aantal bestuurs¬leden, eventuele vacatures niet meegerekend, aanwezig zijn, tenzij het za¬ken betreft die geen uitstel gedogen.
3. In afwijking van hetgeen de wet daarover bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming en de inhoud van een genomen besluit niet beslissend.
Artikel 28
Mandatering en delegatie van bestuurstaken en -bevoegdheden
1. Het bestuur kan de uitvoering onderscheidenlijk uitoefening van bepaalde taken en bevoegdheden mandateren aan één of meer van zijn leden. Het bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en uitoefening richtlijnen en aanwijzingen geven.
2. Het bestuur kan de uitvoering onderscheidenlijk uitoefening van bepaalde taken en bevoegdheden delegeren aan een door het bestuur ingestelde commissie. Het bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en uitoefening richtlijnen geven.
3. De richtlijnen en aanwijzingen mogen niet in strijd zijn met de wet, met deze statuten of met een reglement als bedoeld in artikel 44.
4. Bij mandatering aan één of meer bestuursleden wordt steeds in de eerstvolgende bestuursvergadering verslag uitgebracht van hetgeen is verricht.
Artikel 29
Vertegenwoordiging
1. De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, komt toe aan:
a. het bestuur;
b. de voorzitter en de secretaris, gezamenlijk handelend;
c. de voorzitter en de penningmeester, gezamenlijk handelend;
d. de secretaris en de penningmeester, gezamenlijk handelend.
2. Bij verhindering of ontstentenis van een in het eerste lid genoemde functionaris kan deze ten behoeve van de daar bedoelde vertegenwoordiging niet vervangen worden door een op grond van artikel 25 aangewezen vervanger.
Artikel 30
Geldmiddelen
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. cursusgelden;
c. inschrijf- en entreegelden voor evenementen;
d. schenkingen, legaten en erfstellingen;
e. overige baten.
Artikel 31
Contributie
1. De leden, met uitzondering van de ereleden, zijn aan de vereniging een jaarlijkse contributie verschuldigd, waarvan het bedrag door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.
2. Het bedrag van de contributie van gezinsleden en jeugdleden wordt bepaald op een gedeelte van de contributie van algemene leden. Dit gedeelte kan voor elk van de genoemde categorieën verschillend zijn.
3. Eenmaal vastgestelde bedragen blijven van kracht totdat zij door de Algemene Vergadering worden gewijzigd. Een wijziging werkt ten hoogste terug tot de aanvang van het verenigingsjaar waarin zij wordt vastgesteld.
4. Wanneer het lidmaatschap van een lid in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desondanks de contributie over het gehele jaar verschuldigd.
5. Het bestuur kan in bijzondere gevallen, al dan niet voor een bepaalde termijn, gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het betalen van contributie verlenen.
Artikel 32
Begroting
Het bestuur legt jaarlijks aan de Algemene Vergadering een begroting van inkomsten en uitgaven ter vaststelling voor op een zodanig tijdstip, dat deze begroting behandeld kan worden vóór de aanvang van het betreffende verenigingsjaar of uiterlijk op de in dat jaar te houden jaarlijkse Algemene Vergadering.
Artikel 33
Jaarverslag
1. Het bestuur brengt jaarlijks een schriftelijk jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar. Dit verslag wordt uitgebracht op een zodanig tijdstip, dat het behandeld kan worden op de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering na afloop van dat verenigingsjaar.
2. Het jaarverslag wordt door alle leden van het bestuur ondertekend. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
3. Artikel 32, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 34
Boekhouding
1. Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur bewaart de in het eerste lid bedoelde bescheiden gedurende tien jaren.
Artikel 35
Rekening en verantwoording
1. Het bestuur maakt jaarlijks een balans en een staat van de baten en de lasten van de vereniging over het afgelopen verenigingsjaar op en legt deze met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over op een zodanig tijdstip, dat zij behandeld kunnen worden op de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering na afloop van dat verenigingsjaar.
2. Artikel 32, tweede lid en artikel 33, tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten door de Algemene Vergadering strekt het bestuur tot décharge voor al hetgeen daaruit blijkt.
4. Artikel 34, tweede lid, is van toepassing.
Artikel 36
Kascommissie
1. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een kascommissie van ten minste twee leden. Tegelijkertijd worden zo mogelijk ten minste twee plaatsvervangende leden benoemd, die de leden bij ontstentenis vervangen. De leden en de plaatsvervangende leden mogen geen deel van het bestuur uitmaken. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd, tenzij zij reeds vier jaar zitting hebben.
2. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de Algemene Vergadering schriftelijk of mondeling verslag van haar bevindingen uit.
3. Het bestuur stelt de kascommissie in staat, haar onderzoek tijdig voor de jaarlijkse Algemene Vergadering te verrichten en is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
4. Indien het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, dan kan de commissie zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
5. De leden van de kascommissie kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen, maar slechts tegelijk met de benoeming van andere leden.
Artikel 37
De Algemene Vergadering
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval uiterlijk vier maanden na afloop van het voorafgaande verenigingsjaar, een Algemene Vergadering gehouden. In deze jaarlijkse Algemene Vergadering komen in ieder geval aan de orde:
a. het jaarverslag, bedoeld in artikel 33;
b. de balans en de staat van baten en lasten, bedoeld in artikel 35;
c. het verslag van de kascommissie, bedoeld in artikel 36;
d. de benoeming van een kascommissie voor het onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten over het lopende verenigingsjaar;
e. de begroting, bedoeld in artikel 32, tenzij deze al is vastgesteld;
f. de voorziening in bestuursvacatures.
3. De Algemene Vergadering kan de in het tweede lid genoemde termijn verlengen van vier tot zes maanden.
4. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk vindt of ten minste tien stemgerechtigde leden dan wel, indien dat minder is, ten minste een tiende deel der stemgerechtigde leden dat verzoeken. Bij het verzoek worden de te behandelen onderwerpen, die op de agenda moeten worden vermeld, duidelijk aangegeven.
5. Schriftelijke voorstellen aan de Algemene Vergadering van ten minste zoveel stemgerechtigde leden als in het vorige lid worden bedoeld, worden op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering vermeld indien zij ten minste twaalf weken vóór die Algemene Vergadering bij het bestuur zijn ingediend. Zij worden met een preadvies van het bestuur ten minste drie weken vóór de Algemene Vergadering aan de leden toegezonden, al dan niet door publicatie in het clubblad.
Artikel 38
Bijeenroeping
1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
2. De leden worden, behoudens in het geval bedoeld in het vierde lid, ten minste drie weken tevoren opgeroepen door toezending van een agenda, die desgewenst in het clubblad kan worden opgenomen.
3. De agenda vermeldt plaats, datum en aanvangstijdstip van de vergadering, alsmede de te behandelen agendapunten.
4. Indien ingevolge artikel 37, vierde lid, op verzoek van een aantal leden een Algemene Vergadering moet worden gehouden, is het bestuur verplicht die vergadering uit te schrijven binnen twee weken na ontvangst van het verzoek en op een termijn van niet langer dan zes weken na indiening van het verzoek. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan, hetzij overeenkomstig het tweede lid van dit artikel, hetzij door middel van een advertentie in ten minste één landelijk veel gelezen dagblad.
Artikel 39
Toegang en stemrecht
1. Alle leden, met uitzondering van geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 15, vijfde lid, artikel 16, derde lid en artikel 17, hebben toegang tot de Algemene Vergadering en stemrecht. Jeugdleden en geschorste leden hebben echter geen stemrecht. Indien de voorzitter buiten de leden is benoemd, heeft deze wel toegang tot de Algemene Vergadering, maar geen stemrecht.
2. Over toelating van andere dan de in het eerste lid bedoelde personen beslist het bestuur.
3. Een lid kan niet iemand anders machtigen, het stemrecht namens hem uit te oefenen.
4. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering het woord voeren, voorstellen doen en amendementen indienen, behoudens de beperkingen die bij huishoudelijk reglement aan de uitoefening van deze rechten worden gesteld.
Artikel 40
Voorzitterschap en notulering
1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Is de voorzitter afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
2. Van het verhandelde in een Algemene Vergadering wordt door de secretaris of zijn plaatsvervanger beknopte notulen opgemaakt. Is de secretaris afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan wijst de voorzitter een notulist aan.
3. Bij toepassing van artikel 38, vierde lid laatste volzin, kunnen de verzoekers anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
4. De ontwerpnotulen worden, door publicatie in het clubblad of op andere wijze, zo spoedig mogelijk ter kennis van de stemgerechtigde leden en de jeugdleden gebracht. Zij worden in de eerstvolgende Algemene Vergadering, eventueel gewijzigd, vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris ondertekend. De eventueel door de Algemene Vergadering aangebrachte wijzigingen worden tevens opgenomen in de notulen van de vergadering waarin tot deze wijzigingen werd besloten.
Artikel 41
Besluitvorming
1. Voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht, maar tellen wel mee voor het quorum.
3. Alle stemmingen over de aanwijzing of benoeming van personen geschieden schriftelijk. Alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of ten minste vijf stemgerechtigde leden dat vóór de stemming verlangen. Een schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende briefjes.
4. Indien niemand hoofdelijke stemming verlangt wordt het besluit bij acclamatie genomen.
5. Indien mondelinge stemming moet plaatsvinden, dan kan de voorzitter besluiten tot stemming bij handopsteken, tenzij één der stemgerechtigde leden stemming bij hoofdelijke oproeping verlangt. Ook kan de voorzitter alsnog tot stemming bij hoofdelijke oproeping besluiten, indien hij bij de stemming bij handopsteken de uitslag der stemming niet kan vaststellen.
6. Indien schriftelijke stemmingen over verschillende aanwijzingen, benoemingen of zaken moeten plaatsvinden, dan kunnen deze stemmingen gecombineerd worden mits de stembriefjes zodanig zijn ingericht, dat verwarring redelijkerwijs niet mogelijk is. Evenwel moeten afzonderlijke stemmingen worden gehouden indien ten minste vijf stemgerechtigde leden dat verlangen.
7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de benoeming of aanwijzing van personen, dan is het voorstel verworpen.
Artikel 42
Stemmingen over personen
1. Indien bij een aanwijzing of benoeming van een persoon niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, dan heeft een tweede stemming plaats, tenzij tussen twee personen is gestemd.
2. Heeft dan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
3. Bij de in het tweede lid bedoelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming kon worden gestemd, met uitzondering van de persoon op wie bij die voorafgaande stemming de minste stemmen zijn uitgebracht. Zijn bij die stemming de minste stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de volgende stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
4. Indien bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, dan beslist het lot wie van beiden is aangewezen of benoemd.
Artikel 43
Vaststelling besluitvorming
1. Het in de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Artikel 44
Reglementen
1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement en andere reglementen vaststellen, waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met en niet mogen afwijken van de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, of van deze statuten.
2. Indien de reglementen van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland verlangen dat een huishoudelijk reglement of een ander reglement aan de goedkeuring van de Raad van Beheer wordt onderworpen, dan treedt het niet in werking alvorens die goedkeuring is verkregen. Hetzelfde geldt voor wijziging van dat reglement.
3. De Algemene Vergadering kan een reglement te allen tijde wijzigen, mits aan de in statuten en huishoudelijk reglement gestelde eisen voor de besluitvorming en de voorbereiding daarvan is voldaan. Ook de Algemene Vergadering kan echter geen besluiten nemen in strijd met een reglement.
Artikel 45
Aansprakelijkheid
De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde bijeenkomsten, cursus¬sen of evenementen, van welke aard ook, en evenmin voor enige schade ten gevolge van door de vereniging verleende adviezen of door welke andere oorzaak dan ook.
Artikel 46
Statutenwijziging
1.De statuten kunnen, onverminderd het bepaalde in de volgende leden, slechts worden gewijzigd bij een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien niet twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, dan wordt binnen zes weken een tweede Algemene Vergadering gehouden over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest. In die vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
2. Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, wordt ten minste vijf dagen voor de vergadering door hen die de oproeping tot de vergadering hebben gedaan, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. De leden worden van deze ter-inzage-legging op de hoogte gesteld.
3. Voorts wordt het voorstel tot statutenwijziging hetzij tegelijk met de in artikel 38 bedoelde agenda aan alle leden toegezonden, al dan niet door publicatie in het clubblad, hetzij toegezonden aan alle leden die daarom verzoeken. In het laatste geval worden de leden van de mogelijkheid daartoe in kennis gesteld.
4. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat deze door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is goedgekeurd en van de wijziging een notariële akte is opgemaakt.
Artikel 47
Ontbinding
1. De vereniging kan slechts worden omgezet, gefuseerd of ontbonden door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien niet twee/derde van de stemge¬rechtigde leden aanwezig is, dan wordt binnen zes weken een tweede Algemene Vergadering gehouden over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest. In die vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
2. Artikel 46, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
3. Tegelijk met een besluit tot ontbinding wijst de Algemene Vergadering een andere kynologische vereniging aan, waaraan een eventueel batig saldo na vereffening zal toevallen. Ook kan de Algemene Vergadering een of meer anderen dan het bestuur met de vereffening belasten.
SLOT AKTE
Van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten van de op één en twintig april tweeduizend één gehouden algemene vergade¬ring blijkt uit een uittreksel uit de notulen van die vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht. Voorts zal een exemplaar van de notulen van het verhandelde in de op vijf en twintig maart tweeduizend één gehouden algemene vergadering aan deze akte worden gehecht.
Van de statutair vereiste goedkeuring voor de onderhavige statutenwijziging van de zijde van de te Amsterdam gevestigde vereniging: Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland blijkt uit een geschrift dat aan deze akte zal worden gehecht.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Dieren op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
De inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, met deze inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de ver¬schenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

since 1924

error: Content is protected !!