Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

WBTR Overzicht

Organisatie                                             Nederlandse Keeshonden Club

Bestuur                                                    Nederlandse keeshonden Club

Datum                                                      28 juni 2021

Inhoudsopgave

Stappenplan voor verenigingen BASIS……………………………………. 2

Stap 1: WBTR introductie en uitleg……………………………………….. 2

Stap 2: Goed bestuur…………………………………………………………. 2

2.4 Werkboek goed bestuur…………………………………………………….. 2

Stap 3: Aansprakelijkheid van bestuursleden…………………………… 3

3.5 Werkboek aansprakelijkheid……………………………………………….. 3

Stap 4: Tegenstrijdig belang……………………………………………….. 4

4.5 Acties/werkboek……………………………………………………………. 5

Stap 5: Afwezigheid van één of meer bestuursleden…………………… 5

5.6 Werkboek afwezigheid bestuursleden…………………………………….. 6

Stap 6: Meervoudig stemrecht……………………………………………… 6

6.4 Werkboek Meervoudig stemrecht………………………………………….. 6

Stap 7: Toezicht………………………………………………………………. 6

7.6 Acties/werkboek……………………………………………………………. 7

Stap 8. Ontslag bestuurders (en commissarissen) door de rechter….. 7

8.7 Werkboek / Acties……………………………………………………………. 7

Stap 9. Ontslag bestuurders in loondienst……………………………….. 7

Stap 10: Interne borging en statuten……………………………………… 7

10.3 Werkboek interne borging en statuten………………………………….. 8

Stappenplan voor verenigingen BASIS

Stap 1: WBTR introductie en uitleg

Stap 2: Goed bestuur 2.4 Werkboek goed bestuur

Als bestuur hebben wij de volgende stappen en of beslissingen genomen om te voldoen aan de wet WBTR:

Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden en toezichthouders zullen handelen in het belang van de stichting. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privé-persoon, zowel intern (binnen de stichting) als extern (in relatie met derden).

Bij aankopen stellen wij het belang van de stichting voorop. In situaties die van belang zijn voor de vereniging,  handelen wij niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de vereniging.

Wij spreken af dat wij integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het verenigingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen. Wij zullen de belangrijkste beslissingen publiceren op een wijze dat de leden kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen.

Er is een goede regeling voor onze verenigingsfinanciën. Wij gaan bewust om met uitgaven van het verenigingsgeld  en zullen dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.

Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester, zoals het opstellen en laten  goedkeuren van een begroting en jaarrekening. Wij hanteren het vier-ogen-principe bij uitgaven boven een bepaald bedrag. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met overboekingen. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar  tenminste één ander bestuursleden ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.

Wij streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat wij goede procedures en afspraken hebben gemaakt. Wij hebben geregeld bestuursbijeenkomsten, stellen daarbij een agenda op en notuleren de belangrijkste genomen besluiten. Wij leggen vast wie bij de bestuursvergaderingen aan- en afwezig zijn.

Afspraken worden helder en eenduidig geformuleerd. De verslagen worden bewaard en inzichtelijk gemaakt          aan  de leden.

 

Stap 3: Aansprakelijkheid van bestuursleden

3.5 Werkboek aansprakelijkheid

Als bestuur hebben wij de volgende stappen en of beslissingen genomen om te voldoen aan de wet WBTR:

Voor huidige bestuursleden

Wij zorgen er als bestuur voor dat alle huidige bestuursleden goed zijn geïnformeerd over de aansprakelijkheid  die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de vereniging.

Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen

 • Dat we ons bij uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden blijven.
 • Dat we handelen conform de wet, statuten en eventuele bestuursreglementen.
 • Dat we ons houden aan de afspraken zoals neergelegd in stap 2 met betrekking tot ‘Goed bestuur’.
 • Wij bespreken jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging.
 • We voorkomen dat sprake is van tegenstrijdig belang(en) (zie Stap 5: Tegenstrijdig belang)
 • Wij voldoen aan de administratieplichten. Alle juridische entiteiten hebben verplichtingen richting belastingdienst.
 • Wij gaan geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan nakomen.
 • Wij doen geen betalingstoezeggingen en melden betaalproblemen tijdig aan de belastingdienst als de vereniging in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement.
 • Wij zorgen ervoor dat de vereniging voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG.
 •  

Voor nieuwe bestuursleden

Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:

 • De financiële toestand van de vereniging.
 • De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.
 • De (onderlinge) werkafspraken.
 • De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen.
 • De afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.

Voor aftredende bestuursleden

Bij het neerleggen van een bestuursfunctie regelen wij de volgende zaken:

 • Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd.
 • Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).
 • Vastlegging van de afspraken.

Stap 4: Tegenstrijdig belang

4.5 Acties/werkboek

Als bestuur spreken wij het volgende af over tegenstrijdig belang:

Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden en indien van toepassing de Raad van Commissarissen.

Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang

Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig belang.

In de situatie dat alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben en er geen Raad van Commissarissen actief is, dan zal het bestuur zelf alsnog een besluit nemen en dit besluit schriftelijk motiveren, tenzij er in de statuten iets anders is bepaald.

Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder geval aan:

 1. Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de vereniging enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds.
 2. Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder.
 3. Het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg enz. door de vereniging ten behoeve van een bestuurder.

Stap 5: Afwezigheid van één of meer bestuursleden

5.6 Werkboek afwezigheid bestuursleden

Wij hebben als bestuur het volgende afgesproken:

 • Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden en indien van toepassing de Raad van Commissarissen.
 • Bij belet en ontstentenis van één bestuurder (niet zijnde de enige bestuurder) of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders zijn belast met het bestuur van de organisatie ‘medebestuur’ belast naast de overgebleven bestuurder
 • Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders zal de commissie Rasverenigingen een tijdelijk nieuw bestuur van minimaal drie leden aanstellen
 • Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan het minimum aantal stemmen zoals is vastgelegd (indien van toepassing: in de statuten is vastgelegd).
 • Het bestuur handelt zoals opgenomen in de statuten en een eventueel bestuursreglement.
 • Wij leggen de procedure vast in het huishoudelijk regelement.

 

Stap 6: Meervoudig stemrecht

6.4 Werkboek Meervoudig stemrecht

Als bestuur hebben wij het volgende vastgesteld ten aanzien van meervoudig stemrecht:

Als bestuur hebben wij het volgende vastgesteld ten aanzien van meervoudig stemrecht

Het meervoudig stemrecht is voor onze vereniging niet van toepassing

Stap 7: Toezicht

7.6 Acties/werkboek

Wij hebben als bestuur het volgende vastgesteld aangaande toezicht:

Wij hebben als bestuur het volgende vastgesteld aangaande toezicht:

 • Wij hebben geen toezichthoudend orgaan zoals wordt gekwalificeerd in de WBTR
 • Wij handelen volgens het principe van een ‘one-tier board’ zoals benoemd in de WBTR.

Stap 8. Ontslag bestuurders (en commissarissen) door de rechter

8.7 Werkboek / Acties

Als bestuur hebben wij de volgende stappen en/of beslissingen genomen om te voldoen aan de wet WBTR:

De benoeming, herbenoeming en het ontslag van bestuurders is vastgelegd in de statuten.

Het bestuur is bevoegd tot het ontslag van een bestuurder

Wij hebben geen bestuurders in loondienst

Als bestuur zorgen wij dat de samenstelling van het bestuur zodanig is dat zij op de juiste wijze invulling kunnen geven aan de bestuurstaak. Ook zorgen wij ervoor dat de bestuurders onafhankelijk van elkaar kunnen acteren en kritisch zijn op het handelen van de medebestuursleden.

Stap 9. Ontslag bestuurders in loondienst   NVT

Stap 10: Interne borging en statuten

10.3  Werkboek interne borging en statuten

Huishoudelijk reglement

Artikel 1
Toelating van leden
1. Zij die als lid tot de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke aanmelding hun naam, adres, postcode en woonplaats. Indien het een aanmelding als jeugdlid betreft, wordt ook de geboortedatum vermeld. Bij een aanmelding als gezinslid wordt de naam van de partner vermeld.
2. Naam, adres en woonplaats van de in het eerste lid bedoelde personen worden zo spoedig mogelijk in het orgaan van de vereniging gepubliceerd met de mededeling, dat de leden binnen twee weken na verschijning schriftelijk en gemotiveerd bezwaren tegen de toelating van een of meer aspirant-leden aan het bestuur kenbaar kunnen maken. Het bestuur overweegt deze bezwaren bij zijn beslissing omtrent de toelating.
3. De secretaris deelt het bestuursbesluit omtrent de toelating zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de betrokkene mee. In geval van niet-toelating worden daarbij de motieven medegedeeld, die het bestuur tot zijn beslissing hebben geleid. In geval van toelating wordt een exemplaar van de statuten en van dit huishoudelijk reglement bijgevoegd. Het bestuursbesluit wordt ook aan eventuele bezwaarden schriftelijk mede¬gedeeld.
Artikel 2
Opzegging, ontzetting en schorsing
1. Indien het bestuur voornemens is, een besluit tot opzegging, ontzetting of schorsing te nemen als bedoeld in de artikelen 15, 16 of 17 van de statuten, dan stelt het bestuur het betrokken lid tijdig tevoren schriftelijk onder opgave van redenen van dit voornemen in kennis.
2. Het betrokken lid kan binnen twee weken bij het bestuur een bezwaarschrift tegen het in het eerste lid bedoelde voornemen indienen.
3. Het lid wordt voorts mondeling door het bestuur gehoord als dat in het bezwaarschrift wordt gevraagd. Het bestuur kan ook anderen horen alvorens te besluiten.
4. In spoedeisende gevallen kan het bestuur besluiten voor de behandeling van het bezwaarschrift, doch niet dan nadat het betrokken lid is gehoord, dan wel de gelegenheid heeft gehad te worden gehoord.
Artikel 3
Voorzitter
1. De voorzitter bevordert de behartiging van de belangen van en de goede gang van zaken binnen de vereniging.
2. Hij leidt, behoudens het bepaalde in artikel 40 der statuten, de Algemene Vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur. Hij handhaaft in de vergaderingen de statuten en reglementen van de vereniging en houdt ook buiten de vergaderingen toezicht op deze handhaving.
3. Hij bepaalt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering, zolang de vergadering zelf daarover geen besluit neemt.
4. Hij handhaaft de orde in de vergadering.
5. Hij ondertekent samen met de secretaris de notulen van alle vergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven.
Artikel 4
Secretaris
1. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, ondertekent alle uitgaande brieven en legt de belangrijke uitgaande brieven ter beoordeling en mede-ondertekening aan de voorzitter voor.
2. Hij maakt, behoudens het bepaalde in artikel 40 der statuten, de notulen van de Algemene Vergaderingen en van de bestuursvergaderingen. Hij zendt de notulen van een bestuursvergadering zo spoedig mogelijk na die vergadering in concept aan alle bestuursleden en agendeert de behandeling daarvan voor de eerstvolgende bestuursvergadering. Hij ondertekent de notulen na, eventueel gewijzigde, vaststelling samen met de voorzitter en neemt de eventueel door het bestuur aangebrachte wijzigingen tevens op in de notulen van de vergadering waarin tot deze wijzigingen werd besloten.
3. Hij draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de opstelling van de agenda’s en alle bijbehorende stukken voor de Algemene Vergaderingen en de bestuursvergaderingen en ziet toe op tijdige verzending daarvan.
4. Hij doet in iedere bestuursvergadering mededeling van alle ingekomen brieven. Aan het bestuur gerichte of voor het bestuur bestemde, maar bij andere bestuursleden ingekomen brieven, worden onverwijld door deze bestuursleden aan de secretaris doorgezonden.
5. Hij draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief, waarin naast alle inkomende, een afschrift van alle uitgaande correspondentie en alle vergaderstukken en notulen, ook alle overige voor de vereniging van belang zijnde stukken worden opgenomen.
6. Hij draagt zorg voor het voortdurend en nauwkeurig bijhouden van een ledenregister, waarin de namen, adressen en het soort lidmaatschap van alle leden zijn opgenomen. Dit register is voor alle leden bij de secretaris ter inzage.
7. Hij draagt er door registratie van de in een Algemene Vergadering aanwezige stemgerechtigde leden en door andere maatregelen zorg voor, dat bij eventuele stemmingen ieder aanwezig stemgerechtigd lid op zo doelmatig mogelijke wijze één stem kan uitbrengen.
8. Hij stelt het jaarverslag zo tijdig samen, dat dit na vaststelling door het bestuur overeenkomstig artikel 33 van de statuten kan worden uitgebracht.
9. Het bestuur kan besluiten, dat een deel der werkzaamheden van de secretaris door een ander lid van het bestuur of, met toepassing van artikel 28 van de statuten en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de secretaris, door een lid buiten het bestuur zal worden verricht volgens een werkverdeling die de goedkeuring van het bestuur behoeft.
Artikel 5
Penningmeester
1. De penningmeester ziet, behoudens het bepaalde in het zevende lid, toe op het doen van alle ontvangsten en uitgaven der vereniging. Hij zorgt voor een tijdige inning van de jaarlijkse contributie der leden.
2. De penningmeester behoeft voorafgaande toestemming van het bestuur voor het doen van uitgaven tot een hoger bedrag dan waartoe door het bestuur is bepaald.
3. De penningmeester is bevoegd, namens de vereniging bewijzen van ont¬vangst te ondertekenen. Hij kan deze bevoegdheid echter voor concreet omschreven ontvangsten tot ten hoogste een door het bestuur daartoe te bepalen bedrag delegeren aan de beheerder van een dagelijkse kas als bedoeld in het zevende lid.
4. De penningmeester houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de artikelen 34 en 35 van de statuten.
5. Hij geeft tevens uitvoering aan artikel 34, tweede lid, van de statuten.
6. Hij stelt de begroting, onderscheidenlijk de balans en de staat van baten en lasten o tijdig samen, dat deze na vaststelling door het bestuur overeenkomstig de artikelen 32 en 35 van de statuten kunnen worden uitgebracht. In de begroting worden naast de ramingen voor het nieuwe jaar ook de ramingen voor het voorafgaande jaar en de uitkomsten van het laatst afgesloten jaar vermeld. In de staat van baten en lasten worden naast de uitkomsten van het betreffende jaar ook de ramingen voor dat jaar en de uitkomsten van het voorafgaande jaar vermeld.
7. Het bestuur kan bepalen, dat andere bestuursleden dan de penningmeester of eden van een door het bestuur ingestelde commissie bevoegd zijn tot het doen van ontvangsten en uitgaven tot ten hoogste een daartoe door het bestuur te bepalen bedrag, en belast zijn met het beheer van de daaruit voortvloeiende dagelijkse kas, een en ander voorzover dit direct verband houdt met hun specifieke bestuur- of commissietaak. Het saldo van een dergelijke kas mag niet meer bedragen dan een daartoe door het bestuur bepaald bedrag; het meerdere wordt onverwijld aan de penningmeester afgedragen. De beheerder van een dagelijkse kas is voor zijn beheer verantwoording schuldig aan de penningmeester. Hij houdt daartoe nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en van alle andere gegevens die de penningmeester noodzakelijk acht en verschaft de penningmeester daarvan een overzicht zo dikwijls deze dat verlangt. De penningmeester draagt er zorg voor, dat ook alle ontvangsten en uitgaven die door andere bestuursleden en commissieleden zijn gedaan, in de boeken der vereniging worden verantwoord.
Artikel 6
Bestuursvergaderingen
1. Het bestuur vergadert als de voorzitter of ten minste de helft van de andere zittende bestuursleden dit wenselijk acht.
2. De bestuursleden worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste twee weken tevoren van de door de voorzitter bepaalde dag, uur en plaats van de vergadering in kennis gesteld.
3. De agenda, vermeldende de te behandelen onderwerpen, en eventuele toelichtende stukken worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, zo tijdig aan alle bestuursleden toegezonden dat deze zich op verantwoorde wijze op de vergadering kunnen voorbereiden.
4. Indien het tweede en derde lid niet in acht zijn genomen of het betreffende onderwerp in de agenda niet duidelijk is omschreven, dan kan ter vergadering slechts een besluit worden genomen indien ten minste twee/derde van het aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig is en met het nemen van een besluit instemt. Over alle besluiten wordt zo nodig mondeling gestemd, nadat de voorzitter het voorstel waarover gestemd moet worden, duidelijk heeft geformuleerd. De volstrekte meerderheid is behaald indien ten minste één stem meer vóór dan tegen het voorstel is uitgebracht, waarbij blanco stemmen niet worden meegerekend.
Artikel 7
Einde bestuurslidmaatschap
Ieder die ophoudt lid van het bestuur te zijn, is verplicht binnen twee weken na het einde van zijn bestuurslidmaatschap alle onder hem berustende verenigingsstukken en eigendommen van de vereniging behoorlijk geordend aan zijn opvolger of aan een ander daartoe door het bestuur aan te wijzen bestuurslid over te dragen. Het bestuur kan deze termijn verlengen.
Artikel 8
Commissies
1. De leden van commissies als bedoeld in artikel 28 van de statuten worden door het bestuur benoemd. Zij kunnen te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen.
2. Een door het bestuur ingestelde commissie kan te allen tijde door het bestuur worden opgeheven.
Artikel 9
Kascommissie; tussentijds onderzoek
1. De kascommissie is te allen tijde bevoegd, hetzij op verzoek van het bestuur hetzij uit eigen beweging, een tussentijds onderzoek in te stellen. Artikel 36, derde en vierde lid, der statuten is op een dergelijk tussentijds onderzoek van overeenkomstige toepassing.
2. Een tussentijds onderzoek wordt in ieder geval ingesteld wanneer een aftredend penningmeester de boekhouding en de kas en waarden aan zijn opvolger overdraagt.
3. De kascommissie brengt van een tussentijds onderzoek schriftelijk verslag aan het bestuur uit.
Artikel 10
Algemene Vergaderingen; agendapunten en voorstellen
1. De Algemene Vergadering kan geen besluiten nemen over een onderwerp, dat niet duidelijk in de agenda als te behandelen agendapunt is omschreven.
2. Van brieven die aan de Algemene Vergadering zijn gericht, wordt in de eerstvolgende Algemene Vergadering bij de behandeling van het agendapunt ‘Ingekomen stukken’ mededeling gedaan. Zij vormen geen onderwerp van beraadslaging indien zij niet afzonderlijk als te behandelen agendapunt op de agenda zijn vermeld of met een ander agendapunt verband houden, tenzij de vergadering anders besluit. De Algemene Vergadering kan echter ook in dat geval niet afwijken van het eerste lid.
3. Ieder lid kan ter vergadering over één agendapunt niet vaker dan twee maal het woord voeren, tenzij met toestemming van de voorzitter of van de vergadering.
4. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een voorstel van orde doen. Een dergelijk voorstel betreft de wijze van behandeling van de agenda of van een agendapunt.
5. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een duidelijk omschreven voorstel indienen betreffende een agendapunt dat aan de orde is. Het voorstel vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door ten minste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund.
6. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een amendement indienen. Een amendement behelst een duidelijk omschreven voorstel tot wijziging van een voorstel dat aan de orde is. Het amendement vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien het door ten minste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund.
7. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering een motie indienen. Een motie behelst een duidelijk omschreven voorstel om een oordeel uit te spreken of een verzoek te doen. De motie vormt slechts onderwerp van beraadslaging indien deze door ten minste vier andere aanwezige stemgerechtigde leden wordt ondersteund. Een motie die niet betrekking heeft op een bepaald agendapunt, kan bij de rondvraag worden ingediend.
8. Indien in een aangenomen motie aan het bestuur gevraagd wordt iets te doen of na te laten, het nemen van besluiten daaronder begrepen, dan beraadt het bestuur zich in de eerstvolgende bestuursvergadering en maakt zijn genomen besluit zo spoedig mogelijk in het clubblad bekend. Indien het bestuur besluit aan de motie geen gevolg te geven, is het verplicht het onderwerp op de agenda voor de eerstvolgende Algemene Vergadering als te behandelen agendapunt te vermelden.
Artikel 11
Algemene Vergaderingen; stemmingen
1. Een in een Algemene Vergadering uitgebrachte stem is ongeldig, indien de keuze van het betreffende lid daaruit naar het oordeel van de voorzitter of, als een stembureau is gevormd, naar het oordeel van het stembureau niet duidelijk en ondubbelzinnig blijkt.
2. Een schriftelijke stemming is ongeldig, indien meer stemmen zijn uitgebracht dan er stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het verschil op de uitslag van de stemming van invloed kan zijn.
Artikel 12
Algemene Vergaderingen; orde
De voorzitter kan aan een lid dat ter vergadering onfatsoenlijke taal gebruikt of zich op andere wijze misdraagt, na waarschuwing het recht ontnemen om bij het betreffende agendapunt of gedurende de gehele vergadering verder het woord te voeren. Bij herhaald wangedrag kan de voorzitter het lid het recht ontnemen de vergadering verder bij te wonen.
Artikel 13
Contributie
Nieuwe leden die na één juli als lid worden toegelaten, zijn over het lopende verenigingsjaar slechts de helft van de contributie verschuldigd.
Artikel 14
Representatie
De leden wekken tegenover derden niet de indruk dat zij de vereniging representeren, tenzij zij deel uitmaken van het bestuur of door het bestuur uitdrukkelijk tot representatie zijn gemachtigd.
Artikel 15
Orgaan der vereniging
1. Het bestuur bevordert, dat tenminste vier maal per jaar een clubblad als orgaan van de vereniging verschijnt.
2. Het bestuur benoemt op grond van artikel 28 van de statuten een redactiecommissie, bestaande uit tenminste een bestuurslid als gedelegeerde van het bestuur en eventueel aan te vullen met leden die geen lid van het bestuur zijn. Het tweede lid van dat artikel is, behoudens het in dit artikel bepaalde, niet van toepassing.
3. Het bestuur bepaalt binnen de grenzen van de begroting de omvang en vormgeving van het clubblad na overleg met de redactiecommissie.
4. De redactiecommissie bepaalt de inhoud van het clubblad.
5. Indien de plaatsing van een door een lid ingezonden bijdrage wordt geweigerd, dan wordt de kopij binnen twee maanden na inzending aan de inzender teruggezonden onder opgave van de reden van weigering. Indien het betrokken lid zich met deze weigering niet kan verenigen, dan kan hij zich terzake schriftelijk tot het bestuur wenden. Het bestuur neemt zo mogelijk in zijn eerstvolgende vergadering een beslissing en deelt deze schriftelijk en gemotiveerd mee aan de inzender en aan de redactiecommissie. Indien het bestuur alsnog tot plaatsing besluit, is de redactiecommissie tot plaatsing verplicht. Zij kan echter onder verwijzing naar het bepaalde in dit lid tot uitdrukking brengen, dat plaatsing onder verantwoordelijkheid van het bestuur geschiedt.
6.In het clubblad worden in ieder geval vermeld, casu quo opgenomen:
a.de namen en adressen van de bestuursleden;
b. de door het bestuur ingestelde commissies en het correspondentieadres van deze commissies;
c. mededelingen van het bestuur en van de commissies.
7. Het advertentietarief wordt door het bestuur bepaald. Het bestuur beslist omtrent de plaatsing van advertenties.
Artikel 16
Vergoedingen
1. De leden van het bestuur genieten ten laste van de vereniging een vergoeding voor noodzakelijk gemaakte reis- en verblijfkosten, porti en telefoonkosten.
2. De vergoeding voor reiskosten wordt door het bestuur in onderling overleg bepaald en in de notulen van de betreffende bestuursvergadering vastgelegd. De overige vergoedingen zijn gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten.
3. Het bestuur kan voor de te vergoeden verblijfkosten maxima bepalen. Voor meerdaagse reizen en voor reizen naar het buitenland is voorafgaande toestemming van het bestuur nodig.
4. De kosten moeten schriftelijk gedeclareerd worden in het jaar waarin zij zijn gemaakt. De penningmeester gaat niet tot uitbetaling over dan nadat de declaratie door de voorzitter of, als het de voorzitter zelf of een niet-bestuurslid betreft, door een ander daarvoor het meest in aanmerking komend bestuurslid voor akkoord is meeondertekend.
5. Het bestuur kan bepalen, dat dit artikel ook van toepassing is op leden van commissies en op anderen die ter uitvoering van een bestuursopdracht kosten hebben gemaakt.
Artikel 17
Introductie
Ieder lid kan met toestemming van de voorzitter één persoon introduceren bij bijeenkomsten en vergaderingen, tenzij het bestuur heeft bepaald dat voor een bepaalde bijeenkomst of vergadering introductie niet is toegestaan. Op introductie bij een Algemene Vergadering is echter uitsluitend artikel 39, tweede lid, der statuten van toepassing.
Artikel 18
Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin de wet, de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Over zijn beslissing legt het bestuur desgevraagd verantwoording aan de Algemene Vergadering af.

Statuten

Heden, zestien augustus tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van der Veer, kandidaatnotaris, te dezen woonplaats kiezende ten kantore van mij, notaris (Hoflaan 42, 6953 AM Dieren), geboren te Dieren op zeven¬tien februari negentienhon-derd vijf en zeventig.
De verschenen persoon verklaarde dat de algemene vergadering van de te Arnhem gevestigde vereniging: Nederlandsche KeeshondenClub (N.K.C.) op één en twintig april tweeduizend één met de statutair vereiste meerderheid van stemmen heeft besloten de statuten van de vereniging te wijzigen, in welke vergadering hij, de verschenen persoon, werd aangewezen tot het doen verlijden en ondertekenen van de onderhavige akte.
De op één en twintig april tweeduizend één gehouden algemene vergadering was een tweede vergadering als bedoeld in artikel 18, lid 3 van de statuten van de vereniging, nu in de op vijf en twintig maart tweeduizend één gehouden algemene vergadering van de vereniging niet het statutair vereiste quorum werd bereikt.
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, de statuten van de vereniging bij deze akte zodanig te wijzigen, dat zij met ingang van heden komen te luiden als volgt:

STATUTEN
Artikel 1
Naam, vestigingsplaats en duur
1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Keeshonden Club.
De vereniging kan de verkorte naam: N.K.C. voeren en wordt in
deze statuten aangeduid als: “de vereniging” of “de vereniging
N.K.C.”
2. Zij is gevestigd te Arnhem.
3. De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan. Zij is opgericht op zeven oktober negentienhonderd vierentwintig.
4. Zij is in het jaar tweeduizend als lid toegetreden tot de Vereniging
5. Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna ook
te noemen “Raad van Beheer”.
Artikel 2
Doel en middelen
1. De vereniging heeft ten doel:
a. de instandhouding en verbetering van het ras grote grijze
keeshonden, grote keeshonden, middenslag keeshonden, kleine
keeshonden, dwergkeeshonden en de honden behorende tot de
keesachtigen en oertype rassen waarvoor de Nederlandse
Keeshonden Club, met instemming van de Raad van Beheer,
bevoegd is de belangen te behartigen.
b. bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras
behorende honden in het algemeen en het voorkomen en
bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder;
c. het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van
keeshonden in alle variëteiten;
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen
en cursussen;
b. het organiseren van exposities;
c. het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken
en opvoeden van keeshonden alle variëteiten;
d. het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken
binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van
die plannen;
e. het bijhouden van een register van raszuivere keeshonden;
f. het registreren van uitslagen van onderzoeken van tot het
keeshonden ras behorende honden betreffende de aanwezigheid
van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid
van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen,
een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde
fokkerij van keeshonden gegevens uit deze registratie aan derden
te verstrekken en te publiceren;
g. het uitgeven van een clubblad of een periodiek;
h. het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde
kynologie;
i. al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander
voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de
statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van
Beheer.
Artikel 3
Verhouding tot de vereniging Raad van Beheer
1. De vereniging N.K.C. ontleent haar rechten aan de statuten,
huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van
Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die
statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad
van Beheer.
2. De vereniging N.K.C. aanvaardt zonder voorbehoud de
rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en
het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de
statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
3. De leden van de vereniging N.K.C. zijn jegens de vereniging tot
hetzelfde gehouden als waartoe de N.K.C. vanwege haar
lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op
grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en
de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen
besluiten.
4. De vereniging N.K.C. is bevoegd tot het opleggen van de verplich-
tingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen
waartoe de vereniging N.K.C. jegens de Raad van Beheer is
gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en
reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen
die de leden van de vereniging N.K.C. rechtstreeks jegens de Raad
van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in
artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 4
Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
Artikel 5
Leden
1. De leden van de vereniging worden onderscheiden in gewone
leden en buitengewone leden.
2. Gewone leden hebben alle rechten en plichten die de wet en deze
statuten aan leden toekennen onderscheidenlijk opleggen.
Buitengewone leden hebben deze rechten en plichten slechts voor
zover deze statuten niet anders bepalen.
Artikel 6
Gewone leden
1. De gewone leden van de vereniging worden onderscheiden in:
a. algemene leden;
b. ereleden.
2. Algemene leden zijn de natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten.
3. Ereleden zijn de natuurlijke personen die zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt en om die reden als zodanig zijn benoemd.
Artikel 7
Buitengewone leden
1. De buitengewone leden van de vereniging worden onderscheiden
in:
a. gezinsleden;
b. jeugdleden.
2. Gezinsleden zijn zij die met een lid zijn getrouwd of daarmee
duurzaam samenleven en die als zodanig zijn toegelaten.
3. Jeugdleden zijn de natuurlijke personen die de leeftijd van achttien
jaar nog niet hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten.
Artikel 8
Ereleden
1. Ereleden worden door de Algemene Vergadering op voorstel van
het bestuur of op schriftelijk voorstel van ten minste tien
stemgerechtigde leden benoemd met een meerderheid van ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Zij betalen geen
contributie.
2. Indien een algemeen lid, gezinslid of jeugdlid tot erelid wordt benoemd, houdt hij met ingang van de dag volgende op de aanvaarding van zijn benoeming op algemeen lid, gezinslid of jeugdlid te zijn.
Artikel 9
Gezinsleden
1. Gezinsleden ontvangen geen clubblad en betalen een verminderde contributie.
2. Een gezinslid wordt van rechtswege algemeen lid met ingang van
het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin zijn of haar
partner ophoudt lid te zijn. Indien de relatie met deze partner
wordt ontbonden, kan het bestuur al dan niet op verzoek het
gezinslidmaatschap omzetten in een algemeen lidmaatschap.
Artikel 10
Jeugdleden
1. Jeugdleden kunnen slechts worden toegelaten met schriftelijke
toestemming van een ouder of voogd.
2. Jeugdleden hebben geen stemrecht en kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd. Zij betalen een verminderde contributie.
3. Een jeugdlid wordt van rechtswege algemeen lid met ingang van
het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin hij de leeftijd van
achttien jaar heeft bereikt.
Artikel 11
Toelating van leden
1. Het bestuur beslist over de toelating van algemene leden,
gezinsleden en jeugdleden nadat zij zich als zodanig schriftelijk
hebben aangemeld.
2. Zij aan wie door de Raad van Discipline voor de Kynologie casu
quo na één januari tweeduizend het Tuchtcollege voor de
Kynologie bij onherroepelijke uitspraak een straf is opgelegd
kunnen als lid worden geweigerd.
3. Het bestuur kan het besluit omtrent de toelating ten hoogste twee maanden aanhouden, indien de aanmelding voor het lidmaatschap minder dan twee maanden vóór het houden van een Algemene
Vergadering wordt ontvangen.
4. Indien de toelating door het bestuur wordt geweigerd, staat
daartegen binnen een maand na ontvangst van het bericht van
weigering beroep op de Algemene Vergadering open. De
Algemene Vergadering kan ook uit eigen beweging alsnog tot
toelating besluiten.
Artikel 12
Aanvang van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van algemene leden, gezinsleden en jeugdleden vangt, onverminderd het bepaalde in artikel 9, tweede lid en artikel 10, derde lid, aan met de dag volgende op hun toelating.
2. Het lidmaatschap van ereleden vangt aan met de dag volgende op de aanvaarding van hun benoeming.
Artikel 13
Einde van het lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
Artikel 14
Opzegging door het lid
1. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur.
2. Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 31, lid 4, met ingang van de dag die daarvoor bij de opzegging wordt vermeld, doch op zijn vroegst met ingang van de dag volgende op die, waarop de schriftelijke opzegging wordt ontvangen. Indien bij de opzegging geen tijdstip wordt vermeld, eindigt het lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar waarin de opzegging plaatsvindt.
3. Indien het lidmaatschap niet is opgezegd voor één december van enig jaar is de contributie voor het volgend jaar te voldoen en wordt de opzegging beschouwd als voor het daarop volgend jaar.
Artikel 15
Opzegging door de vereniging
1. Opzegging door de vereniging is slechts mogelijk indien:
a. het lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt;
b. aan het lid door de Raad van Discipline voor de Kynologie casu quo na één januari tweeduizend het Tuchtcollege voor de Kynologie bij onherroepelijke uitspraak een straf van diskwalificatie van zijn persoon is opgelegd;
c. om een andere reden van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
2. De opzegging geschiedt door het bestuur.
3. In het geval, bedoeld in het eerste lid onder a., wordt niet tot opzegging overgegaan dan nadat het lid schriftelijk op zijn verzuim is gewezen en hij gedurende een maand in de gelegenheid is gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
4. Het lid wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk en met opgave van redenen van het besluit tot opzegging in kennis gesteld. Daarbij wordt mededeling gedaan van de op grond van het vijfde lid bestaande beroepsmogelijkheid.
5. Tegen het besluit tot opzegging staat binnen een maand na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling beroep op de Algemene Vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst in de uitoefening van alle aan het lidmaatschap verbonden rechten en in de uitoefening van een eventueel door het lid beklede bestuursfunctie. Het geschorste lid heeft echter wel toegang tot de Algemene Vergadering waarin het beroep wordt behandeld, is bevoegd om bij de behandeling van het beroep aanwezig te zijn en daarover het woord te voeren, doch heeft geen stemrecht.
6. Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 31, lid 4, met ingang van de dag volgende op het verstrijken van de beroepstermijn of, indien beroep wordt ingesteld, onmiddellijk na het besluit tot verwerping van het beroep indien het lid aanwezig is in de vergadering waarin dit besluit wordt genomen, en anders met ingang van de dag volgende op die, waarop een schriftelijke mededeling van het besluit tot verwerping van het beroep is ontvangen.
7. Een schorsing eindigt tegelijk met het lidmaatschap of, indien de Algemene Vergadering het beroep gegrond verklaart, tegelijk met het besluit van de Algemene Vergadering.
Artikel 16
Ontzetting
1. Ontzetting is slechts mogelijk indien:
a. het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of daarop gebaseerde besluiten van de vereniging;
b. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. De ontzetting geschiedt door het bestuur.
3. Artikel 15, vierde tot en met zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 17
Overige sancties
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 15, vijfde lid en artikel 16, derde lid kan een lid door het bestuur voor de duur van maximaal één jaar worden geschorst indien het lid heeft gehandeld in strijd met de statuten, reglementen of daarop gebaseerde besluiten van de vereniging dan wel de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld.
2. Artikel 15, lid 5 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 18
Organen
De vereniging kent:
a. een bestuur;
b. een Algemene Vergadering;
c. een kascommissie;
d. een geschillencommissie.
Artikel 19
Samenstelling bestuur
1. De Algemene Vergadering besluit, of het bestuur uit vijf of uit zeven leden zal bestaan. De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering uit de algemene leden, de ereleden en de gezinsleden benoemd. De Algemene Vergadering kan echter bepalen, dat de voorzitter buiten de leden kan worden benoemd.
2. Degene aan wie door de Raad van Discipline voor de Kynologie casu quo na één januari tweeduizend het Tuchtcollege voor de Kynologie de straf van diskwalificatie van zijn persoon is opgelegd, is gedurende de duur van deze diskwalificatie niet tot lid van het bestuur benoembaar. De Algemene Vergadering kan echter bepalen, dat leden, die door voornoemd college zijn veroordeeld waarbij een andere straf is opgelegd dan diskwalificatie van zijn persoon, niet benoembaar zijn tot lid van het bestuur. Daarbij dient te worden aangegeven in welke gevallen, in casu bij welke opgelegde straffen alsmede welke verjaringstermijnen daarop van toepassing zijn, betrokkenen niet als bestuurslid kunnen worden benoemd.
3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester kunnen als zodanig in functie worden benoemd.
Artikel 20
Voordrachten
1. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer niet bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in het zesde lid.
2. Iedere voordracht heeft op één bepaalde vacature betrekking en vermeldt de naam van degene, door wiens aftreden de vacature wordt veroorzaakt. Iedere voordracht vermeldt voorts de naam van ten minste één kandidaat.
3. Tot het opmaken van een voordracht zijn zowel het bestuur als tien stemgerechtigde leden bevoegd.
4. Een voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergade¬ring medegedeeld. Een voordracht van tien of meer stemgerechtigde leden moet ten minste één week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
5. Is er voor een bepaalde vacature meer dan één voordracht, dan geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
6. Is er voor een bepaalde vacature geen voordracht opgemaakt, dan is de Algemene Vergadering voor de vervulling van die vacature vrij in haar keus.
Artikel 21
Einde bestuurslidmaatschap
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door periodieke aftreding;
c. door bedanken;
d. door ontslag;
e. door oplegging van een straf door de Raad van Discipline voor de Kynologie casu quo na één januari tweeduizend het Tuchtcollege voor de Kynologie.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt in het geval, bedoeld in het eerste lid onder b., aan het einde van de in artikel 22, eerste lid, bedoelde Algemene Vergadering. In het geval, bedoeld in het eerste lid onder c., eindigt het bestuurslidmaatschap op het door het bedankende bestuurslid genoemde tijdstip. In alle overige gevallen eindigt het met onmiddellijke ingang.
Artikel 22
Periodieke aftreding
1. Ieder jaar treden op de jaarlijkse Algemene Vergadering twee of drie bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken en zo nodig te wijzigen rooster.
2. Dit rooster wordt zodanig opgemaakt, dat:
a. ieder bestuurslid uiterlijk drie jaar na zijn benoeming aftreedt, waarbij onder een jaar wordt verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse Algemene Vergaderingen;
b. de voorzitter, de secretaris en de penningmeester zo mogelijk in verschillende jaren, maar in ieder geval nimmer alle drie gelijktijdig aftreden;
c. zij die in een tussentijdse vacature zijn benoemd, zo mogelijk op het rooster de plaats van hun voorganger innemen.
3. Volgens rooster aftredende bestuursleden kunnen terstond worden herbenoemd.
Artikel 23
Schorsing en ontslag
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst.
2. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Artikel 24
Vervulling tussentijdse vacatures
1. Indien in het bestuur één of meer vacatures zijn ontstaan, blijft het bestuur bevoegd.
2. Het bestuur is verplicht, de vervulling van de open plaats of de open plaatsen voor de eerstvolgende Algemene Vergadering te agenderen. Zodra echter het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering ter voorziening in die vacatures te beleggen.
Artikel 25
Bestuursfuncties
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, voorziet in de vervanging van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester in geval van verhindering of ontstentenis en verdeelt ook overigens de werkzaamheden over zijn leden.
2. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn onverenigbaar.
3. Op vervanging in geval van verhindering of ontstentenis is het bepaalde in het tweede lid niet van toepassing.
Artikel 26
Bestuurstaak en -bevoegdheden; verantwoordelijkheid van bestuurders
1. Behoudens de beperkingen van de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het richt zich daarbij naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen beleid, zoals die door de Algemene Vergadering in de begroting of op andere wijze worden gegeven.
2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaren van registergoederen.
3. Ieder lid van het bestuur is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
Artikel 27
Besluitvorming bestuur
1. Alle besluiten worden door het bestuur genomen met volstrekte meerder¬heid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag, tenzij het bestuur besluit de zaak tot de volgende vergadering aan te houden.
2. Om te kunnen besluiten moet ten minste de helft van het aantal bestuurs¬leden, eventuele vacatures niet meegerekend, aanwezig zijn, tenzij het za¬ken betreft die geen uitstel gedogen.
3. In afwijking van hetgeen de wet daarover bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming en de inhoud van een genomen besluit niet beslissend.
Artikel 28
Mandatering en delegatie van bestuurstaken en -bevoegdheden
1. Het bestuur kan de uitvoering onderscheidenlijk uitoefening van bepaalde taken en bevoegdheden mandateren aan één of meer van zijn leden. Het bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en uitoefening richtlijnen en aanwijzingen geven.
2. Het bestuur kan de uitvoering onderscheidenlijk uitoefening van bepaalde taken en bevoegdheden delegeren aan een door het bestuur ingestelde commissie. Het bestuur kan daarbij met betrekking tot deze uitvoering en uitoefening richtlijnen geven.
3. De richtlijnen en aanwijzingen mogen niet in strijd zijn met de wet, met deze statuten of met een reglement als bedoeld in artikel 44.
4. Bij mandatering aan één of meer bestuursleden wordt steeds in de eerstvolgende bestuursvergadering verslag uitgebracht van hetgeen is verricht.
Artikel 29
Vertegenwoordiging
1. De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, komt toe aan:
a. het bestuur;
b. de voorzitter en de secretaris, gezamenlijk handelend;
c. de voorzitter en de penningmeester, gezamenlijk handelend;
d. de secretaris en de penningmeester, gezamenlijk handelend.
2. Bij verhindering of ontstentenis van een in het eerste lid genoemde functionaris kan deze ten behoeve van de daar bedoelde vertegenwoordiging niet vervangen worden door een op grond van artikel 25 aangewezen vervanger.
Artikel 30
Geldmiddelen
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. cursusgelden;
c. inschrijf- en entreegelden voor evenementen;
d. schenkingen, legaten en erfstellingen;
e. overige baten.
Artikel 31
Contributie
1. De leden, met uitzondering van de ereleden, zijn aan de vereniging een jaarlijkse contributie verschuldigd, waarvan het bedrag door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.
2. Het bedrag van de contributie van gezinsleden en jeugdleden wordt bepaald op een gedeelte van de contributie van algemene leden. Dit gedeelte kan voor elk van de genoemde categorieën verschillend zijn.
3. Eenmaal vastgestelde bedragen blijven van kracht totdat zij door de Algemene Vergadering worden gewijzigd. Een wijziging werkt ten hoogste terug tot de aanvang van het verenigingsjaar waarin zij wordt vastgesteld.
4. Wanneer het lidmaatschap van een lid in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desondanks de contributie over het gehele jaar verschuldigd.
5. Het bestuur kan in bijzondere gevallen, al dan niet voor een bepaalde termijn, gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het betalen van contributie verlenen.
Artikel 32
Begroting
Het bestuur legt jaarlijks aan de Algemene Vergadering een begroting van inkomsten en uitgaven ter vaststelling voor op een zodanig tijdstip, dat deze begroting behandeld kan worden vóór de aanvang van het betreffende verenigingsjaar of uiterlijk op de in dat jaar te houden jaarlijkse Algemene Vergadering.
Artikel 33
Jaarverslag
1. Het bestuur brengt jaarlijks een schriftelijk jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar. Dit verslag wordt uitgebracht op een zodanig tijdstip, dat het behandeld kan worden op de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering na afloop van dat verenigingsjaar.
2. Het jaarverslag wordt door alle leden van het bestuur ondertekend. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
3. Artikel 32, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 34
Boekhouding
1. Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur bewaart de in het eerste lid bedoelde bescheiden gedurende tien jaren.
Artikel 35
Rekening en verantwoording
1. Het bestuur maakt jaarlijks een balans en een staat van de baten en de lasten van de vereniging over het afgelopen verenigingsjaar op en legt deze met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over op een zodanig tijdstip, dat zij behandeld kunnen worden op de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering na afloop van dat verenigingsjaar.
2. Artikel 32, tweede lid en artikel 33, tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten door de Algemene Vergadering strekt het bestuur tot décharge voor al hetgeen daaruit blijkt.
4. Artikel 34, tweede lid, is van toepassing.
Artikel 36
Kascommissie
1. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een kascommissie van ten minste twee leden. Tegelijkertijd worden zo mogelijk ten minste twee plaatsvervangende leden benoemd, die de leden bij ontstentenis vervangen. De leden en de plaatsvervangende leden mogen geen deel van het bestuur uitmaken. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd, tenzij zij reeds vier jaar zitting hebben.
2. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de Algemene Vergadering schriftelijk of mondeling verslag van haar bevindingen uit.
3. Het bestuur stelt de kascommissie in staat, haar onderzoek tijdig voor de jaarlijkse Algemene Vergadering te verrichten en is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
4. Indien het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, dan kan de commissie zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
5. De leden van de kascommissie kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen, maar slechts tegelijk met de benoeming van andere leden.
Artikel 37
De Algemene Vergadering
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval uiterlijk vier maanden na afloop van het voorafgaande verenigingsjaar, een Algemene Vergadering gehouden. In deze jaarlijkse Algemene Vergadering komen in ieder geval aan de orde:
a. het jaarverslag, bedoeld in artikel 33;
b. de balans en de staat van baten en lasten, bedoeld in artikel 35;
c. het verslag van de kascommissie, bedoeld in artikel 36;
d. de benoeming van een kascommissie voor het onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten over het lopende verenigingsjaar;
e. de begroting, bedoeld in artikel 32, tenzij deze al is vastgesteld;
f. de voorziening in bestuursvacatures.
3. De Algemene Vergadering kan de in het tweede lid genoemde termijn verlengen van vier tot zes maanden.
4. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk vindt of ten minste tien stemgerechtigde leden dan wel, indien dat minder is, ten minste een tiende deel der stemgerechtigde leden dat verzoeken. Bij het verzoek worden de te behandelen onderwerpen, die op de agenda moeten worden vermeld, duidelijk aangegeven.
5. Schriftelijke voorstellen aan de Algemene Vergadering van ten minste zoveel stemgerechtigde leden als in het vorige lid worden bedoeld, worden op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering vermeld indien zij ten minste twaalf weken vóór die Algemene Vergadering bij het bestuur zijn ingediend. Zij worden met een preadvies van het bestuur ten minste drie weken vóór de Algemene Vergadering aan de leden toegezonden, al dan niet door publicatie in het clubblad.
Artikel 38
Bijeenroeping
1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
2. De leden worden, behoudens in het geval bedoeld in het vierde lid, ten minste drie weken tevoren opgeroepen door toezending van een agenda, die desgewenst in het clubblad kan worden opgenomen.
3. De agenda vermeldt plaats, datum en aanvangstijdstip van de vergadering, alsmede de te behandelen agendapunten.
4. Indien ingevolge artikel 37, vierde lid, op verzoek van een aantal leden een Algemene Vergadering moet worden gehouden, is het bestuur verplicht die vergadering uit te schrijven binnen twee weken na ontvangst van het verzoek en op een termijn van niet langer dan zes weken na indiening van het verzoek. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan, hetzij overeenkomstig het tweede lid van dit artikel, hetzij door middel van een advertentie in ten minste één landelijk veel gelezen dagblad.
Artikel 39
Toegang en stemrecht
1. Alle leden, met uitzondering van geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 15, vijfde lid, artikel 16, derde lid en artikel 17, hebben toegang tot de Algemene Vergadering en stemrecht. Jeugdleden en geschorste leden hebben echter geen stemrecht. Indien de voorzitter buiten de leden is benoemd, heeft deze wel toegang tot de Algemene Vergadering, maar geen stemrecht.
2. Over toelating van andere dan de in het eerste lid bedoelde personen beslist het bestuur.
3. Een lid kan niet iemand anders machtigen, het stemrecht namens hem uit te oefenen.
4. Ieder stemgerechtigd lid kan ter vergadering het woord voeren, voorstellen doen en amendementen indienen, behoudens de beperkingen die bij huishoudelijk reglement aan de uitoefening van deze rechten worden gesteld.
Artikel 40
Voorzitterschap en notulering
1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Is de voorzitter afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
2. Van het verhandelde in een Algemene Vergadering wordt door de secretaris of zijn plaatsvervanger beknopte notulen opgemaakt. Is de secretaris afwezig en heeft het bestuur niet in zijn vervanging voorzien, dan wijst de voorzitter een notulist aan.
3. Bij toepassing van artikel 38, vierde lid laatste volzin, kunnen de verzoekers anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
4. De ontwerpnotulen worden, door publicatie in het clubblad of op andere wijze, zo spoedig mogelijk ter kennis van de stemgerechtigde leden en de jeugdleden gebracht. Zij worden in de eerstvolgende Algemene Vergadering, eventueel gewijzigd, vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris ondertekend. De eventueel door de Algemene Vergadering aangebrachte wijzigingen worden tevens opgenomen in de notulen van de vergadering waarin tot deze wijzigingen werd besloten.
Artikel 41
Besluitvorming
1. Voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht, maar tellen wel mee voor het quorum.
3. Alle stemmingen over de aanwijzing of benoeming van personen geschieden schriftelijk. Alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of ten minste vijf stemgerechtigde leden dat vóór de stemming verlangen. Een schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende briefjes.
4. Indien niemand hoofdelijke stemming verlangt wordt het besluit bij acclamatie genomen.
5. Indien mondelinge stemming moet plaatsvinden, dan kan de voorzitter besluiten tot stemming bij handopsteken, tenzij één der stemgerechtigde leden stemming bij hoofdelijke oproeping verlangt. Ook kan de voorzitter alsnog tot stemming bij hoofdelijke oproeping besluiten, indien hij bij de stemming bij handopsteken de uitslag der stemming niet kan vaststellen.
6. Indien schriftelijke stemmingen over verschillende aanwijzingen, benoemingen of zaken moeten plaatsvinden, dan kunnen deze stemmingen gecombineerd worden mits de stembriefjes zodanig zijn ingericht, dat verwarring redelijkerwijs niet mogelijk is. Evenwel moeten afzonderlijke stemmingen worden gehouden indien ten minste vijf stemgerechtigde leden dat verlangen.
7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de benoeming of aanwijzing van personen, dan is het voorstel verworpen.
Artikel 42
Stemmingen over personen
1. Indien bij een aanwijzing of benoeming van een persoon niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, dan heeft een tweede stemming plaats, tenzij tussen twee personen is gestemd.
2. Heeft dan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
3. Bij de in het tweede lid bedoelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming kon worden gestemd, met uitzondering van de persoon op wie bij die voorafgaande stemming de minste stemmen zijn uitgebracht. Zijn bij die stemming de minste stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de volgende stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
4. Indien bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, dan beslist het lot wie van beiden is aangewezen of benoemd.
Artikel 43
Vaststelling besluitvorming
1. Het in de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Artikel 44
Reglementen
1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement en andere reglementen vaststellen, waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met en niet mogen afwijken van de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, of van deze statuten.
2. Indien de reglementen van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland verlangen dat een huishoudelijk reglement of een ander reglement aan de goedkeuring van de Raad van Beheer wordt onderworpen, dan treedt het niet in werking alvorens die goedkeuring is verkregen. Hetzelfde geldt voor wijziging van dat reglement.
3. De Algemene Vergadering kan een reglement te allen tijde wijzigen, mits aan de in statuten en huishoudelijk reglement gestelde eisen voor de besluitvorming en de voorbereiding daarvan is voldaan. Ook de Algemene Vergadering kan echter geen besluiten nemen in strijd met een reglement.
Artikel 45
Aansprakelijkheid
De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde bijeenkomsten, cursus¬sen of evenementen, van welke aard ook, en evenmin voor enige schade ten gevolge van door de vereniging verleende adviezen of door welke andere oorzaak dan ook.
Artikel 46
Statutenwijziging
1.De statuten kunnen, onverminderd het bepaalde in de volgende leden, slechts worden gewijzigd bij een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien niet twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, dan wordt binnen zes weken een tweede Algemene Vergadering gehouden over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest. In die vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
2. Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, wordt ten minste vijf dagen voor de vergadering door hen die de oproeping tot de vergadering hebben gedaan, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. De leden worden van deze ter-inzage-legging op de hoogte gesteld.
3. Voorts wordt het voorstel tot statutenwijziging hetzij tegelijk met de in artikel 38 bedoelde agenda aan alle leden toegezonden, al dan niet door publicatie in het clubblad, hetzij toegezonden aan alle leden die daarom verzoeken. In het laatste geval worden de leden van de mogelijkheid daartoe in kennis gesteld.
4. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat deze door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is goedgekeurd en van de wijziging een notariële akte is opgemaakt.
Artikel 47
Ontbinding
1. De vereniging kan slechts worden omgezet, gefuseerd of ontbonden door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien niet twee/derde van de stemge¬rechtigde leden aanwezig is, dan wordt binnen zes weken een tweede Algemene Vergadering gehouden over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest. In die vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
2. Artikel 46, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
3. Tegelijk met een besluit tot ontbinding wijst de Algemene Vergadering een andere kynologische vereniging aan, waaraan een eventueel batig saldo na vereffening zal toevallen. Ook kan de Algemene Vergadering een of meer anderen dan het bestuur met de vereffening belasten.
SLOT AKTE
Van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten van de op één en twintig april tweeduizend één gehouden algemene vergade¬ring blijkt uit een uittreksel uit de notulen van die vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht. Voorts zal een exemplaar van de notulen van het verhandelde in de op vijf en twintig maart tweeduizend één gehouden algemene vergadering aan deze akte worden gehecht.
Van de statutair vereiste goedkeuring voor de onderhavige statutenwijziging van de zijde van de te Amsterdam gevestigde vereniging: Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland blijkt uit een geschrift dat aan deze akte zal worden gehecht.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Dieren op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
De inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, met deze inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de ver¬schenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

since 1924

error: Content is protected !!